Actueel

 

Open brief aan de burgemeester van de gemeente Zaanstad.

 

Geachte mevrouw Faber,

Naar aanleiding van uw uitnodiging op 31 december 2014 voor het bijwonen van een Nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 16 januari 2015, delen wij u het volgende mede.

Enige jaren geleden is besloten i.v.m. bezuinigingsmaatregelen de Nieuwjaarsbijeenkomsten
af te schaffen.

Nu is er kennelijk besloten om van dit besluit af te wijken en toch een Nieuwjaarsbijeenkomst
te houden, maar dan voor een select gezelschap, te weten de burgemeester en wethouders, raadsleden, steunfractieleden, fractieassistenten, directieleden, sectorhoofden en leden van de raadsgriffie.
Een onderonsje van de Zaanse politiek en de topambtenaren.

Wij zijn van mening, dat indien er door de gemeente Zaanstad een nieuwjaarsbijeenkomst
wordt georganiseerd, deze bijeenkomst toegankelijk moet zijn voor een ieder uit de gehele
Zaanse samenleving en niet alleen voor een selecte groep.

De complete fractie van de Partij voor Ouderen en Veiligheid zal niet deelnemen aan dit onderonsje.

Wij doen dan ook een beroep op de overige Zaanse politici, die zeggen zich druk te maken over gemeenschapsgelden, ons besluit te volgen.

Namens de fractie van de
Partij voor Ouderen en Veiligheid,
Ton Brekelmans, fractievoorzitter
Zaanstad, 9 januari 2015
De collegepartijen PvdA, VVD, ZOG en GroenLinks zijn tijdens de verkiezingen op 19 maart 2014, op een ondubbelzinnige wijze door de kiezers van Zaanstad teruggefloten met een verlies van 9 zetels. Teruggefloten voor het door hen gevoerde beleid met bezuinigingen op tal van zaken die de burgers direct of indirect treffen en anderzijds een beleid van geldsmijterij in Inverdan.

De Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV) heeft van meet af aan hiertegen stelling genomen en consequent tegen deze zaken gestemd wanneer deze in de begrotingen werden  opgenomen.

De Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV) was de grootste zetel winnaar en ging van 1 naar 4 zetels in de nieuwe raad. Een geweldig resultaat als  gevolg van consequente oppositie en de dingen benoemen zoals ze zijn.

Om een nieuw college (burgemeester & wethouders) samen te stellen, werden eerst 2 informateurs aangesteld. Uit de eindrapportage van de informateurs bleek al snel dat  een aantal partijen het niet op prijs stellen om een nieuw college te vormen waar de POV deel van uit maakt. Niet op inhoud, maar op persoonlijke motieven.

Na de informateurs zijn de afgevaardigden van D66 en de PvdA aan de slag gegaan om te zien hoe zij zo snel mogelijk een college kan formeren dat draagvlak heeft.
Uit de tussenrapportage, welke op 16 april aan de fractie werd toegezonden, bleek dat wederom wordt aangegeven dat de POV niet welkom is.

Waarom ?

Omdat de POV zich blijft verzetten tegen het feit dat de begroting voor 2014 het uitgangspunt moet zijn voor een verdere voortzetting van het huidige beleid. Met andere woorden, je mag meedoen wanneer je instemt met het gevoerde beleid van de afgelopen vier jaar en dit beleid in de toekomst voort wilt zetten.

Eveneens is gebleken dat bij de vorming van een college persoonlijke motieven meespelen. Men is ontevreden over de wijze van politiek bedrijven door de Partij voor Ouderen en Veiligheid in de afgelopen vier jaar. Alleen wanneer de Partij voor Ouderen en Veiligheid "vriendjes"  gaat worden bestaat de kans om mee te mogen doen. Daar voelen wij niets voor en verzetten ons daartegen. Net als al die kiezers die dit beleid hebben afgewezen.

De afgevaardigden van D66 en de PvdA kunnen naar onze mening geen nieuw college vormen, wanneer zij blijven volharden in hun standpunten. Standpunten welke op 19 maart door de Zaanse kiezers massaal werden verworpen.

De onderhandelaars van de PvdA en D66 hebben met hun besluitvorming de deur, voor deelname van onze partij aan een college , dicht gegooid. Wij zullen ons dan ook de komende vier jaar gaan richten op onze rol als oppositiepartij waarbij wij blijven opkomen voor de belangen van onze kiezers en wij de zaken zullen blijven benoemen zoals ze zijn.

Raadsfractie
Partij voor Ouderen en Veiligheid
Zaanstad, 18 april 2014

 

BEDANKT !!!

20 maart 2014

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die gisteren op een van onze kandidaten heeft gestemd en hiermee ons uw vertrouwen hebben gegeven. 
Ook dank aan de vele vrijwilligers die hebben geholpen bij de verkiezingscampagne. 
Het resultaat mag er dan ook zijn, van 1 naar 4 zetels in de gemeenteraad van Zaanstad.
In de raad wist men al reeds wie wij zijn, maar nu worden wij een belangrijke factor waar ze niet omheen kunnen. 
In de komende raadsperiode zullen wij ons nog meer inzetten voor een beter beleid voor ouderen, gehandicapten en de sociaal zwakkere in de Zaanse samenleving.

Ton Brekelmans,
Harrie van der Laan,
Jaap Keijser,
Alex Folla.

 

Motie recreatiezaal Lambert Melisz Westzaan

9 maart 2014

Een motie van de Partij voor Ouderen en Veiligheid ingediend met steun van SP, DZ, Partij voor de IJsbaan,PB en ZIP, gericht op het openhouden van de recreatiezaal van Lambert Melisz inclusief de activiteiten die er plaatsvinden, werd afgelopen donderdag 6 maart door een meerderheid ( PvdA, VVD, CDA, ZOG, ROSA en D66 ) van de gemeenteraad tegengehouden en niet op de agenda geplaatst. Ook een motie van de SP en GroenLinks, waarin het college werd opgeroepen er alles aan te doen de met sluiting bedreigde wijksteunpunten open te houden, werd door de genoemde partijen tegen gehouden.

CDA voorman Addy Verschuren had namelijk tijdens zijn campagne gemerkt dat steeds minder mensen nog vertrouwen hebben in de 'opportunistische' politiek. ,,Wij werken dat beeld zelf in de hand'', zei hij. Hij werd daar natuurlijk in bijgestaan door zijn vriendje Ruud Pauw van ROSA, want zonder de toestemming van vriend Ruud doet heer Verschuren niets. "Opportunistisch" noemde hij het.  En daar heeft hij gelijk in. HIJ werkt dat in de hand. Samen met de overige grote partijen in het college. Maar dat vergeet hij voor het gemak even te vermelden. Ook vergeet hij er bij te vermelden dat ook "zijn" partij heeft gestemd voor de sluiting van de wijksteunpunten.

Dat het indienen van de moties te maken heeft met de tijdsdruk die er is gecreëerd door het college laten beide heren ook maar even onvermeld. Een simpele rekensom maakt dat duidelijk. 1 juli moeten er beslissingen genomen zijn. En dat is krap in de tijd. Na de verkiezingen zal er in het kader van de collegevorming niet veel besloten worden. Gezien de voorspelling van de uitslag van 19 maart kan dat veel tijd in beslag nemen. Helaas voor de wijksteunpunten en de vrijwilligers, de partijen waren te laf de moties toe te laten.

De wijksteunpunten moeten het dus doen zonder de steun van de "grote" partijen. Omdat de verkiezingen er aan komen.

Dat is pas opportunistisch!

Mocht de Partij voor Ouderen en Veiligheid terugkeren in de Raad, dan is de motie van afgelopen donderdag 6 maart een van de eerste die weer ingediend gaat worden. Vreemd aan de orde van welke dag dan ook!

Harrie van der Laan spreekt: Niet zo netjes, meneer Pauw, meneer de Vries


5 Oktober 2013

Ik heb het wel eens geroepen: het college van burgemeester en wethouders in Zaanstad bestaat uit zes partijen, en niet uit vier. Een collectieve oppositie bestaat niet binnen deze Zaanse gemeenteraad. Het college krijgt steun van opportunisten die alles uit de kast halen om hun momentum te pakken, en koste wat het kost in de krant te komen. Zonder enig aanzien des persoon of partijen. De verkiezingen zijn overduidelijk begonnen wat ROSA en D66 betreft.

Het is op zijn minst vreemd te noemen dat populist en “voor de bühne spreker” Jan de Vries (D66) bij de familie Heijne uit Wormerveer langsgaat om te vertellen dat hij een agenda-initiatief heeft ingediend n.a.v. hun problemen met de gemeente Zaanstad. De familie Heijne, en een aantal andere omwonenden van de Toermalijn, hebben al enige tijd een conflict met de gemeente. De gemeente heeft namelijk een bouwvergunning afgegeven voor uitbreiding van de school De Tourmalijn op de grond van de familie Heijne aan het Krommenieërpad. En dat zonder medeweten en toestemming van de familie Heijne. Daar moesten de omwonenden per ongeluk achter komen. Op een soort van informatie avond op 20 november 2012. Zo lang speelt dit conflict al.

En nu willen ROSA en D66 opeens een mediation voorstellen.

Het is vooral vreemd, omdat de fracties van de Partij voor Ouderen en Veiligheid en Democratisch Zaanstad over deze zaak al 11mei dit jaar schriftelijke vragen hebben gesteld. Niet alleen de familie Heijne schreef een aantal brieven die onbeantwoord bleven. Dat gold voor meerdere omwonenden van de school, die zich afvroegen waarom het schoolgebouw in hun nadeel moest worden uitgebreid om er vervolgens naast de basisschool een biljartvereniging in te huisvesten. Zoals gezegd, er moesten schriftelijke vragen van POV en DZ aan te pas komen om antwoorden op de brieven van burgers te krijgen.

OP 19 juni stuurde het college de antwoorden. ”Op 11 mei 2013 heeft u mede namens de leden van uw fractie vragen gesteld op grond van artikel 51 van het reglement van Orde voor de gemeenteraad Zaanstad Het betreffen vragen over de nieuw te bouwen school de Toermalijn op de locatie Krommenièrpad 7 te Wormerveer.

Uw brief kan helaas niet binnen de gestelde termijn van 30 dagen worden beantwoord, omdat het voor een zorgvuldige beantwoording van uw vragen noodzakelijk is dat bepaalde zaken nader worden uitgezocht. Het streven is om uw brief uiterlijk 10 juli 2013 te beantwoorden.”

En dat terwijl er op 11 juni 2013 een zitting is geweest bij de “onafhankelijke hoor- en adviescommissie”. Daar konden namens het college door de ambtenaren wel de juiste antwoorden worden gegeven? Of is de “onafhankelijke commissie” op het verkeerde been gezet? Of zijn de fracties van DZ en de POV op het verkeerde been gezet? Het werd steeds vreemder, en voor POV en DZ reden voor vervolgvragen. Maar eerst moesten we de uitkomst van de zitting van de commissie afwachten. ROSA en D66 hebben de zitting niet bijgewoond. Iets met interesse?

Op 11 juli 2013 kregen de fracties van POV en DZ pas antwoord van B en W. Namelijk dat de bouwtekeningen niet overeenstemmen met de kadastrale tekeningen. Maar als de school eenmaal is uitgebreid gaat Zaanstad dat wel verder regelen met de familie Heijne.(????)

Op 16 juli 2013 ontvangen de omwonenden een brief dat er na de zomervakantie een informatie avond georganiseerd gaat worden. De bewoners mogen langskomen, maar niet praten over het bouwplan. Aldus wijkmanager Pascal Spijkerman. Overigens is onlangs bekend geworden dat deze avond er niet gaat komen. Het verbaast mij niets.

Op 18 juli 2013 komt de uitspraak van de commissie. De bezwaren zijn ontvankelijk, maar ongegrond. RARA? Hoe kan dat? Het college kon de vragen van POV en DZ niet beantwoorden, maar wel bij de commissie inbrengen? Hier zit overduidelijk een luchtje aan. De familie Heijne en een andere betrokkene vechten de zaak aan bij de bestuursrechter in Haarlem. En dan blijf je er dus van af. Ten minste, niet ROSA en D66. Die starten gewoon een agenda initiatief en verzoeken mediation. Waar waren ze in mei? Niet gezien en gehoord. Ook geen steun voor de art 51 vragen. Deze waren bij de Vries niet eens bekend.

Nog vreemder wordt het omtrent dit agenda-initiatief, omdat het bij navraag volgens Jan de Vries eigenlijk uit de koker van Ruud Pauw (Rosa) komt. “Maar als je wilt mag je ook wel wat de vergadering inschieten hoor” aldus de Vries. Ruud Pauw staat echter niet bekend als “voor de bühnespreker”, maar wel wil hij nog wel eens het college uit de wind houden om zijn voetjes wit te houden. En daar lift de Vries van D66 graag op mee. Voor het gemak hebben de twee partijen de schriftelijke vragen van POV en DZ niet in de dossierstukken vermeld. Ook hebben zij niet bij de twee eigenlijke initiatiefnemers niet geïnformeerd hoe de zaken er nu voor staan. Dat is niet zo netjes meneer Pauw en meneer de Vries. Dat is niet zo netjes. Toch?

Nou ja, misschien hebben zij van het college al vernomen dat er een wethouder (VVD-er Straat, wie anders?) uit de wind gehouden moet worden, omdat er na de beantwoording van de vragen gewoon op deze zaak is doorgewerkt.

De fracties ROSA en D66 stellen in het initiatief de voor de hand liggende vraag:
“Waarom heeft u dit bouwproject, waar de bewoners niet blij mee zijn, niet voorgelegd aan de raad zoals dat hoort?”

Het antwoord valt te raden. Het college doet geen uitspraken over zaken die onder de rechter liggen. Dat doe je niet, dat hoort niet en is niet netjes.

Voelde de wethouder het al tochten in zijn nek? En heeft het college daarom Ruud en Jan gevraagd voor de deur te gaan liggen? Ik denk van wel. Aanstaande donderdag zullen we het weten. Ik ben er zéker bij.

Harrie van der laan,
Secretaris en Duo-raadslid
Partij voor Ouderen en Veiligheid.PERSVERKLARING   5 april 2013Het partijbestuur van de Zaanse Partij voor Ouderen en Veiligheid heeft besloten niet deel te nemen aan de openingsfestiviteiten van morgen rond de opening van de Gedempte Gracht.
Ook de gemeenteraadsfractie van de POV zal het feest boycotten.

De reden hiervan moge duidelijk zijn.
In een tijd van economische crisis waarbij de lasten worden afgewimpeld op burgers, met name op ouderen in onze samenleving, vindt de Partij voor Ouderen en Veiligheid het ongepast een feest tegeven voor de opening van een gracht waarin al miljoenen euro’s zijn weg gestroomd.
Bovendien zullen in de komende jaren nog vele miljoenen euro’s voor onderhoud wegstromen.

Deze lasten worden door de huidige college partijen in de toekomst doorberekend middels verdere verhogingen van de gemeentelijke belastingen en parkeerheffingen.
Maar ook zal er verder worden gesneden in allerhande voorzieningen, vooral voorzieningen voor ouderen, sociaal zwakkeren en minder validen.

Het vieren van een feestje is dus niet op zijn plaats, maar ongepast.

Mocht u problemen ondervinden met deze website, dan vernemen wij deze graag. U kunt uw bevindingen mailen via ons contactformulier.